Zes principes voor je High Performance Scrum Team

  3 minuten

Wie wel eens naar sport kijkt weet dat een team meer is dan de som der delen. Teamleden versterken elkaar. Dit werkt niet alleen in de sport zo, maar ook in de muziek of op toneel én in organisaties. Excellent presterende teams zijn niet alleen iets van topbedrijven, ze kunnen net zo goed werkzaam zijn binnen een overheidsorganisatie, bank of zorginstelling. Verschillende veranderprogramma’s zijn al gefocust op het thema ‘High Performance’, maar wat onderscheidt een High Performance team van andere teams? En hoe stel je zo’n team samen?

Een onderzoek naar High Performance teams in de publieke sector van Kuipers en Groeneveld (2014)1 toont aan dat er zes kenmerken zijn die zorgen dat teams excellent presteren. Namelijk teambevlogenheid, zelfmanagement, doelgerichte samenwerking, taakgerichte samenwerking, transformationeel leiderschap en stakeholder gerichte samenwerking.

De kernelementen van Scrum, een agile aanpak dat als framework wordt ingezet om producten in teamverband zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zijn perfect toe te spitsen op de zes kenmerken geformuleerd door Kuipers en Groeneveld. We zetten ze tegen elkaar af en wat overblijft zijn de elementen voor het opzetten van je eigen High Performance team.

1. Bevlogenheid

Bij teambevlogenheid voelen de leden zich verbonden met elkaar en delen ze dezelfde waarden. Naast commitment levert dit enorm veel energie op binnen het team.

Binnen een Scrum Development Team is iedereen gelijk. Er zijn geen functionele rollen benoemd en het gehele team is verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Iemand kan zowel aan het begin als aan het einde van een Sprint kennis delen. Door deze openheid voelt iedereen zich betrokken met het product gedurende het totale ontwikkelingsproces.

Tip: Teambevlogenheid versterkt als je als team gezamenlijk aansprekende en helder geformuleerde teamdoelen nastreeft.

2. Zelfmanagement

Bij zelfmanagement (of zelfsturende teams) gaat het om de wijze waarop een team zelf verantwoordelijkheid en initiatief neemt.

Het zelfsturende team is één van de belangrijkste uitgangspunten van Scrum. Teams gebruiken de ruimte om zelf het werk te organiseren, initiatieven te ontplooien en oplossingen te vinden voor eventuele problemen. Het Scrum Development Team bestaat uit 3 tot 9 personen die analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen en documenteren. Samen zorgen ze ervoor dat aan het einde van een Sprint een (deel)product is opgeleverd, klaar voor productie.

Tip: Transformationeel leiderschap is een voorwaarde om zelfstandig te werken als team en de organisatie moet het team ruimte en verantwoordelijkheid geven om te ontwikkelen.

3. Doelgerichte samenwerking

Doelgerichte samenwerking is de mate waarin teamleden een eenheid vormen om de gezamenlijk gedragen doelen te behalen.

In Scrum worden de te behalen doelen per Sprint en per dag opgesteld. Tegenwoordig stellen Scrum teams vaak een visie op voor het gehele project (dus het uiteindelijke doel). Elke dag komt het team bij elkaar voor een Daily Scrum meeting en beantwoorden ze drie vragen:

  1. Wat heb je gister gedaan?
  2. Wat ga je vandaag doen?
  3. En waar loop je tegenaan?

Tip: Bespreek waar je als team voor staat, zorg voor openheid, een plezierige sfeer en heb vertrouwen in elkaar.

4. Taakgerichte samenwerking

Taakgerichte samenwerking binnen een team is de manier waarop teamleden onderling informatie en kennis uitwisselen, integreren en overdenken.

Scrum werkt met iteraties. Er wordt gewerkt in periodes van twee tot maximaal vier weken (Sprints). Tijdens elke Sprint levert het team een werkend product (of onderdeel daarvan) op. Door de korte tijdsperiode hebben stakeholders beter inzicht in de voortgang van het project en blijven de business en het Development Team met elkaar in verbinding.

Tip: Laat teamleden zelf komen met suggesties om nieuwe kennis en competenties te ontwikkelen. Door structuur aan te brengen in het plannen van overleggen en informatiesessies, worden zaken tijdig besproken en stakeholders beter betrokken.

5. Transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap is een stijl van leidinggeven waarbij managers de focus leggen op de gezamenlijke waarden en het belang van samenwerking. Teamleden kunnen hun werk onafhankelijk van hun leidinggevende uitvoeren.

Een Scrum Team bestaat uit een zelfsturend Development Team, een Product Owner en Scrum Master. De Product Owner is opdrachtgever en vertegenwoordigt de klant. De Scrum Master heeft een begeleidende rol en helpt het team het juiste Scrumproces te volgen. De verantwoordelijkheid van de productontwikkeling ligt dus geheel bij het Development Team, de Scrum Master en Product Owner zorgen voor draagvlak binnen de organisatie.

Tip: Gebruik fouten als leermomenten voor je team. Geef elkaar persoonlijke aandacht en toon oprechte interesse.

6. Stakeholder gerichte samenwerking

Stakeholder gerichte samenwerking, waarbij teamleden zelf relaties onderhouden, is essentieel om input te verkrijgen die nodig is voor het leveren van goede producten en diensten.

Iedere Sprint begint met een Sprint Planning waarin wordt bepaald welke taken het Development Team oppakt, in overleg met de Product Owner en de stakeholders. Aan het einde van iedere Sprint, tijdens de ‘Sprint Review’, toont men het op te leveren product. Het gehele Scrum Team is aanwezig inclusief stakeholders. Doordat het gedurende een Sprint altijd mogelijk is om af te stemmen met stakeholders, blijft het contact gewaarborgd en wordt kennis met elkaar gedeeld.

Tip: Weet wie je stakeholders zijn en betrek hen gedurende de ontwikkeling van het product of dienst.

High Performance Framework

We zien veel raakvlakken tussen Scrum en de kernmerken van High Performance teams. Je kunt de waarden van Scrum dus prima gebruiken als framework voor het opzetten van een High Performance team binnen je organisatie. Belangrijk is dat je team bestaat uit alle zes de elementen (bevlogenheid, zelfsturend, doelgericht, taakgericht, transformationeel leiderschap  en stakeholder gerichte samenwerking). Bevlogen teamleden of een stakeholder gerichte samenwerking alleen, leidt nog niet tot een succesvol team. Succes drijft op 110% inzet!

1. Kuipers B. en Groeneveld S. (2014). De kracht van High Performance teams; zes ingrediënten voor excellent presteren in de publieke sector. Amsterdam: Mediawerf Uitgevers

 

Lees ook: Agile werken met Scrum binnen de overheid, hoe doe je dat?

 

 

New call-to-action
Deel dit artikel