Houdbaarheid van de Suwiketen: alle schakels aangehaakt?! [deel 1]

  4 minuten

Hoe ziet de huidige Suwiketen eruit en welke vraagstukken spelen een rol?

Sinds 2002 ondersteunt BKWI met de Suwinet Services UWV, SVB en de gemeenten (de Suwipartijen) bij hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Deze dienstverlening verandert snel doordat steeds meer digitaal en online kan en moet. Daarbij geldt dat diensten en standaarden in meerdere mate generiek worden en overheid breed geregeld worden.

Hoe kan een organisatie als BKWI als beheerder en ontwikkelaar van de Suwinet Services hier het beste op inspelen? Wat moet aan Suwinet (het gegevens uitwisselingskanaal) gedaan worden om in de nabije toekomst alle partijen in het Sociale Zekerheid en Werk domein (de Suwiketen) goed van dienst te kunnen zijn bij hun informatievoorziening? Om beter te begrijpen hoe de ondersteuning door BKWI en Suwinet er uitziet, heeft BKWI een animatie gemaakt over Suwinet en de Suwiketen.

Suwinet Suwiketen

Dilemma

Bij het beantwoorden van deze vraagstukken, waar BKWI een belangrijke rol in speelt, wordt het dilemma duidelijk waar Suwinet en de Suwiketen mee te maken heeft. Het bestaansrecht van Suwinet en ondersteuning aan de Suwiketen wordt beïnvloed door verschillende vraagstukken:

  • Hoe behoudt je alle relevante partijen aangehaakt in Suwinet, als onderdeel van de keten?

Hierbij speelt dat partijen buiten de keten veel breder informatie onderling kunnen delen, zonder bemoeienis vanuit een keten. Daarbij geldt dan geen beperking vanuit het informatie domein. Binnen Suwinet mag enkel data over Werk en Inkomens uitgewisseld worden.

  • Hoe kunnen partijen overtuigd blijven van de voordelen welke Suwinet biedt?

Denk daarbij aan de schaalvoordelen en kostenefficiëntie van de Suwiketen en garantie van een solide beveiligde infrastructuur waarin onder andere de AVG centraal staat.

 

Trends in het sociale domein / overheden

Door innovatie mogelijk gemaakte ontwikkelingen, waarbij diensten en standaarden generiek worden en de overheid breed wordt geregeld, hebben impact op de wijze van gegevensuitwisselingen tussen organisaties. Daarnaast speelt ook de ontwikkeling dat burgers mondiger worden en willen weten wie welke informatie over hem/haar gebruikt of raadpleegt.

In het huidige tijdperk is gedeelde informatie en toegang tot applicaties op mobiele apparaten een vast onderdeel van iedere burger zijn leven. Als burger wil je controle over wie jouw werk en inkomsten gerelateerde gegevens kan inzien. Daarmee hoop je zelf regie te houden over data die jouw betreft als persoon/ burger. Inzicht kan daarbij geboden worden door (mobiele) apps zoals ‘MijnOverheid’ ter informatie van burgers.

Recentelijk onderzoek over trends in het Sociale domein toont aan dat gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen (in het sociale domein) verandert, mede op basis van wetgeving waarbij de overheid streeft naar decentralisatie. In plaats van landelijke uitvoering worden taken lokaal neergelegd bij gemeenten om zo bezuinigingen te realiseren. De consequentie daarvan is dat, zeker in het sociaal domein van werk en inkomen, er naast forse bezuinigingen een toename van administratieve lasten lokaal bij gemeenten zichtbaar is. Om het werk goed te kunnen en blijven doen, is de noodzaak voor geautomatiseerde uitwisseling van data dus alleen maar toegenomen. Meer doen met minder mensen in een korter tijdsbestek.

Bij gemeenten speelt de uitdaging om de werkdruk beperkt te houden een grote rol. Ook zijn gemeenten steeds meer aan het uniformeren en processen aan het vereenvoudigen om administratieve taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Het is dus niet vreemd dat gemeenten zoeken naar samenwerking in ketens of daarbuiten, ter verlichting van het takenpakket. Een concreet ingezette verandering in het sociale domein is dat gemeenten zelf gegevens willen gaan ontsluiten via een Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur.

 

Trends in de Suwiketen

Deelnemers uit de Suwiketen hebben kenbaar gemaakt dat zij meer behoefte hebben aan andere vormen van dienstverlening. Dit is mede ingegeven door de behoefte voor vereenvoudiging van het aantal toegenomen lokale werkzaamheden. Bij de partners in de keten wordt vandaag de dag nog veel data (handmatig) overgenomen naar de eigen backoffice systemen. De trend om gegevens eenvoudig en snel lokaal te kunnen verwerken, vraagt dus om een oplossing.

Gelukkig faciliteert BKWI met diverse producten (de Suwinet Services) de Suwiketen en bestaat een oplossing al geruime tijd, waarbij de functionaliteit bestaat uit het direct kunnen inlezen van data uit de keten naar eigen backoffice systemen van ketenpartijen. Verdere ontwikkeling van Suwinet (ter ondersteuning van de keten) vraagt om focus en de evolutie van Suwinet naar een gegevens- en services-platform waar naast ketenpartijen ook burgers, appbouwers en andere partijen gebruik van kunnen maken.

Bij de afnemers van de Suwiketen wordt in de backoffice systemen steeds meer met ‘zaaksystemen’ gewerkt, die gegevens opvragen en gebruiken per klant en per stap in het proces. Net als in de financiële sector is ook de sociale sector druk bezig met ‘de slag naar voren’ en digitalisering. Ook bij UWV, SVB en gemeenten is dit zichtbaar in steeds uitgebreidere internetportalen, selfservice en geautomatiseerde afhandeling. Deze ontwikkelingen leiden tot meer ‘machine-machine-verkeer’ voor het opvragen (inlezen), melden (meldingen) en zicht houden op wijzigingen (abonnementen).

Bij de omschrijving van het dilemma waar de Suwiketen mee te maken heeft, werd de mondiger en veeleisend wordende burger al genoemd. De Suwiketen is zeker in staat om ook burgers te bedienen met informatie. Maar om dit doel te willen en kunnen faciliteren, krijgt de keten er dan een nieuwe afnemers groep bij, met daarbij een ander verwachtingspatroon over dienstverlening.

Behoefte van burgers

Met de verwachting dat burgers een nieuwe afnemersgroep binnen de keten kan gaan vormen, ontstaat ook behoefte aan geïntegreerde en gepersonaliseerde dienstverlening in ‘persoonlijke omgevingen’. Hierin worden informatie en dienstverlening rond een life-event op maat aangeboden. Met invulling van deze behoefte krijgt de burger:

  • gepersonaliseerde informatie over verandering in dienstverlening bij life events;
  • de mogelijkheid om gericht dienstverlening zelf te regelen voor de eigen situatie; en
  • de mogelijkheid om persoonsgegevens te delen met derden, buiten de overheid.

Kortom de verwachting is dat de samenstelling van de keten (partners en afnemers), zal gaan veranderen. Duidelijk is ook dat deze ontwikkelingen in de nabije toekomst vorm krijgen.

Tot zover de omschrijving van de huidige Suwiketen, de vraagstukken die spelen en de trends die richtinggevend zijn voor de Suwiketen en Suwinet. In het vervolg van deze blog wordt gekeken naar het toekomstperspectief van de Suwiketen en Suwinet en wordt een antwoord gegeven op de vraagstukken die de houdbaarheid en bestaansrecht van Suwinet bepalen.

Deel dit artikel