Noord-Brabant verkent nieuwe kansen richting de digitale provincie

Noord-Brabant verkent nieuwe kansen richting de digitale provincie

Om nu en in de toekomst te kunnen blijven meedoen met de moderne samenleving is een goede digitale toegankelijkheid van vitaal belang, stelt de Provincie Noord-Brabant in de digitale agenda 2013 -2020. Hierin zijn de mogelijkheden en ontwikkelingen in ICT en digitaal communicatieverkeer binnen de provincie verder uitgewerkt. De digitalisering van de omgeving is een belangrijk thema én ook de digitale ontwikkeling van de eigen organisatie is aan de orde van de dag. Zo verkent de Provincie Noord-Brabant de mogelijkheden om de huidige organisatieprocessen te digitaliseren om zodoende (kosten)effectiever te gaan werken.

 

De provincie Noord-Brabant wil hiertoe goede afwegingen kunnen maken en benaderde O&i om een verkennend onderzoek uit te voeren. Het onderzoek richt zich op het identificeren van mogelijkheden voor digitalisering van de huidige processen. Met als doel effectiviteits- en efficiency verbeteringen te realiseren en advies te geven over de voortgang en verbinding met lopende programma’s.

Verkenning van digitaliseringskansen

Leendert de Bruin (managing consultant O&i): “In de eerste verkenning onderzochten we vooral de digitaliseringskansen van de interne processen. Om daarbij een helder perspectief te krijgen stelden we drie vragen:

  • Wat zijn de kansen voor digitalisering?
  • Welke acties zijn op korte termijn te organiseren?
  • Wat zijn de te zetten (vervolg)stappen richting de Digitale Provincie?”

“We organiseerden meerdere rondes van interviews met medewerkers om zicht te krijgen op de actuele stand van zaken en de eerder in gang gezette verbeterinitiatieven. Vanuit deskresearch is documentatie vanuit de Provincie en externe bronnen achterhaald. In praktische werksessies met stakeholders toetsten we vervolgens onze bevindingen en adviezen.”

kansen voor digitalisering van processen

Figuur: kansen voor digitalisering

“Uit het onderzoek bleek dat er vooral volop mogelijkheden zijn voor digitalisering van de besturende, primaire en ondersteunde processen. Het verbeterpotentieel van deze processen hebben we vervolgens op drie niveaus inzichtelijk gemaakt: optimaliseren, herontwerpen en innoveren van de processen. Zo kan vanuit de LEAN methode zaakgericht werken een nog grotere vlucht krijgen en op korte termijn gestart worden met het verbeteren van bedrijfsvoeringprocessen. Daaraan verbonden ligt de ontwikkeling van een samenhangende visie op de eigen digitale agenda, waarin opgave gestuurd werken en procesdenken samenkomen. Én waarbij het vooral gaat om het organiseren van eigenaarschap, samenwerking en dialoog. Dat betekent investeren in een duidelijke ambitie, de ontwikkeling naar een data gedreven organisatie en daarin de verbinding maken met het LEAN-programma. ”

Samenwerking op resultaat gericht

“Dankzij de open en slagvaardige samenwerking met het team konden we de Provincie Noord-Brabant in korte tijd inzicht bieden in de doorontwikkeling van hun digitaliseringsslag. De aanbevelingen en praktische handvatten neemt de Provincie mee in hun vervolg naar de digitale overheid/ provincie.”

 

Meer informatie over de Provincie Noord-Brabant vind je op www.brabant.nl.